Etusivulle                           Artikkelivalikkoon

Vähä-Heikkilän koulu


    Vanhin koulurakennus vuodelta 1906 


       Koulurakennus vuodelta 1912 


       Koulurakennus vuodelta 1929 


    Kuva otettu Valtaojantien suunnalta.

Tekstin koonnut eri lähteistä reht. E. Matilainen  (2006)

                Vähä-Heikkilän koulun historiaa ja kansansivistystä sata vuotta

 Koulun historiaa

 Lokakuun toisena päivänä 1905 Kaarinan kunta perusti Vähä-Heikkilän kansakoulun. Perustamiseen vaikutti
valtiovallan kuntia velvoittava piirijakoasetus ja ennen kaikkea myös jo silloin alueen asukkaiden aktiivinen
vaikuttaminen koulun saamiseksi. Koulun tontiksi oli aikaisemmin anottu valtiolta V
ähä-Heikkilän
Myllymäestä
6000 neliömetrin alaa sekä 2 ha viljelysmaata läheiseltä kuninkaan kartanon pellolta. 

Koulurakennuksen piti valmistua v. 1905, mutta se valmistui vasta kesällä 1906.

Koulu aloitti toimintansa v.1905 vuokrahuoneistossa, joka oli Heikkilän kartanossa.
Oppilaita oli alussa 45 kasvaen siten, että 300 oppilaan raja saavutettiin 1922.
 

Koulun toinen rakennusvaihe saatiin päätökseen v. 1912, jolloin valmistui toinen puurakennus. Noin puolet
rakennusten tiloista oli aikoinaan opettajien asuntoina. Kivikoulurakennuksen yläkerta oli alun perin
kokonaan opettajien asuntolana. Kivikoulurakennus valmistui v. 1929 ja yläosan uusi luokkakerros 1932.
Sähkövalon koulu oli saanut jo v. 1913.

On huomattava että Vähä-Heikkilään oli perustettu myös ruotsinkielinen yksityinen koulu, joka v. 1927
kunnallistettiin ja toimi Vähä-Heikkilän koulussa aina talvisotaan saakka. Vuokrahuoneisto, jossa
ruotsinkielinen koulu toimi Vähä-Heikkilän koulun lisäksi, oli
Kristillinen työväentalo Myllymäentiellä.
Silloisista ruotsinkielisistä perheistä asuu alueella vielä joitakin.

Vuonna 1926 tuli kouluun ensimmäinen hoitajatar, eli terveyssisar. Näin myös oppilaiden terveyden- ja
hygienianhoitoon alettiin kiinnittää tarkempaa huomiota.

Turun kaupungin hallintaan Vähä-Heikkilän koulu tuli alueliitoksen yhteydessä v. 1939.

Vanhempi väki muistaa, että koulun viereisellä niityllä ja pellolla oli oppilailla pieniä kasvitarhamaita, joissa
saattoi viljellä vihanneksia ja juureksia. Tämä toiminta alkoi v. 1918 ja kesti jossain muodossa 1970-luvulle
asti. Kasvatuksen ja saksalaisen työkoulupedagogiikan soveltamisen ohella koulupuutarhatoiminnan
tavoitteena oli kansan ruokavalion monipuolistaminen. Tästä seurasi, että osa koulupuutarhojen tuotteista
päätyi myös koulun keittiöön.

Samoin koulun tontille on istutettu runsaasti jaloja lehtipuita opetustarkoituksessa. Koulun lähiympäristö
muistuttaakin vielä tänäänkin enemmän maaseutua ja puistoa kuin kaupunkiympäristöä, vaikka kaupungin
ydinkeskustaan on vain parin kilometrin matka.

  Vähä-Heikkilän koulu tänään

 Vaikka Turun koulutoimessa oli esillä 1970- ja 1980- luvulla suunnitelma koulun lakkauttamisesta,
käynnistyikin 1990-luvun puolivälissä suunnittelutyö koulun vanhojen rakennusten peruskorjauksesta sekä
hankesuunnitelu uusien koulurakennusten rakentamiseksi.

Hankesuunnitelma eteni monivaiheisesti Turun kaupungin päätöksentekoelimissä ja varmistui lopullisesti,
kun suunnitellut uudisrakennukset ja peruskorjattavat koulurakennukset saivat opetusministeriön
valtionosuuspäätöksen vuodelle 2004 alkaen.

Koko kymmenvuotisen suunnitteluprosessin aikana ovat alueen asukasyhdistys ja koulun
vanhempainyhdistys toimineet aktiivisesti Vähä-Heikkilän kaupunginosan koulupalvelujen määrällisten ja
laadullisten puitteiden parantamiseksi.

Tänään, lukuvuoden 2005-06 alusta alkaen koululla on käytössään kaksi uutta koulurakennusta, joissa
toimivat kotiluokkien lisäksi mm. koulun keittiö, ruokasali, liikuntasali, fysiikka – kemian luokka,
luonnontiedon luokka, musiikkiluokka ja teknisen käsityön luokka. Erityisesti voidaan mainita uuden
opetussuunnitelman mukaan nyt myös alakoulun tiloihin rakennettu fysiikka – kemian aineluokka sekä
ajanmukainen ja viihtyisä ruokasali, kun aikaisemmin ruoka kuljetettiin keittiöstä luokkiin, joissa ruokailtiin.

Rakennuttajana hankkeessa on toiminut Turun kaupungin Tilalaitos.

Uudisrakennusten kauniista ja onnistuneesta sijoittelusta vanhaan ja miljööltään herkkään koulumäkeen on
vastannut arkkitehtitoimisto Vahtera Arkkitehdit. Vastaavana arkkitehtinä on ollut arkkitehti Seppo Järvenpää.

Museoviraston suojelemien vanhojen koulurakennusten peruskorjaus on käynnistynyt kesällä 2005 kahden
vanhan puukoulurakennuksen peruskorjauksella. Tämän vaiheen jälkeen on tarkoitus peruskorjata vanha
kivikoulurakennus.

Kokonaisuudessaan jo valmistuneiden uusien ja peruskorjattavien vanhojen koulurakennusten pitäisi olla
koulun käytössä viimeistään lukuvuoden 2007-08 alusta alkaen. Peruskorjauksen arkkitehtina toimii Turun
kaupungin Tilalaitoksen arkkitehti Tuija Mikkonen.

Peruskorjattaviin rakennuksiin tulevat kotiluokkien lisäksi kuvataiteen ja muotoilun, tekstiilikäsityön ja
ATK-opetuksen aineluokat. Kaiken kaikkiaan koulun kokonaismitoitus tulee olemaan opetustilat 450
oppilaalle ja 18 perusopetusryhmälle.

Osana rakentamishanketta on ollut tarkoituksena kehittää koulun piha-alueita palvelemaan entistä paremmin
oppilaiden liikkumista välituntien ja liikuntatuntien aikana.

Lukuvuonna 2005-06 Vähä-Heikkilän koulussa opiskelee 13 perusopetusryhmää ja 275 oppilasta. Noin
puolet koulun oppilaista on ranskankielisillä kieliluokilla ja vastaavasti puolet suomenkielisillä luokilla.
Jatkossa rakennushankkeen valmistuttua läheisen Uittamon koulun 5. ja 6.luokan oppilaat siirtyvät
opiskelemaan Vähä-Heikkilän kouluun.   Kaupungin opetustoimessa on ollut esillä myöskin suunnitelma
ruotsinkielisen esikoulun ja 1-2. luokkien ns.compikoulun sijoittumista Koulumme yhteyteen. Aika näyttää
toteutuuko tämä suunnitelma ja palaammeko tässä koulun alkuvuosien tilanteeseen.

  
Taidekasvatusta koulupäivän jälkeen

 Melkein kolmasosa koulun oppilaista osallistuu koulupäivän jälkeen Turun kaupungin Kulttuurikeskuksen
järjestämään taidekasvatukseen saaden opetusta kuvataiteissa, tanssissa sekä eri instrumenttien soitossa.
Soitonopetusta on kuluvana lukuvuonna mahdollista saada pianon, viulun, huilun, sähköurkujen, kitaran sekä
lyömäsoittimien soitossa. Uudet ja peruskorjattavat koulurakennukset palvelevat entistä paremmin
oppituntien jälkeistä opetus- ja harrastustoimintaa koulussa.

  Pieni ranskalainen koulu Turussa

 Ranskankielinen kieliluokkatoiminta alkoi Vähä-Heikkilän koulussa lukuvuonna 1993-94 opetuslautakunnan
päätöksellä osana Turun kaupungin järjestämää kansainvälistymisstrategiaan kuuluvaa kieliluokkatoimintaa.

Kieliluokat toimivat vuosiluokilla 1-6 Vähä-Heikkilässä ja 7-9 Topeliuksessa. Jokaisella luokalla olevia tai
sen läpikäyneitä oppilaita on yli 200. Opetus perustuu koulussa tehtyyn ranskankielisen opetuksen
opetussuunnitelmaan. Äidinkieli opetetaan kuitenkin kaikilla luokilla suomeksi. Ranskankielisen opetuksen
perustavoitteet ovat ensimmäiseltä luokalta alkaen luoda positiivinen asenne opiskeluun, kehittää omaa
minäkuvaa ja itsetuntoa, kehittää ja vahvistaa yhteistyökykyä ja –halukkuutta, kannustaa oppilaan
omatoimisuutta ja rohkaista häntä osallistumaan ranskankieliseen mielipiteenvaihtoon ja kommunikointiin.

Vuonna 2000 koulu sai eurooppalaisen laatusertifikaatin European Label – erikoismaininnan hyvästä
ranskan kielen opetuksesta.

Lisätietoja ja rakennushankkeen valokuvia löytää koulun kotisivuilta osoitteesta   
 http://www.tkukoulu.fi/~vheikki